logo wit

Artikel 1.  Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offerte(s) en overeenkomst(en) tussen Van Maastricht Auto’s, hierna te noemen: verkoper, en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan verkoper derden dient te betrekken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
  • de in te kopen auto: een auto die de koper in het kader van de overeenkomst via inkoop aan de verkoper verkoopt;
  • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van (gebruikte) auto’s dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
  • de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een (gebruikte) auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
  • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een (gebruikte) auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
  • de garantie:
  • de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
  • de garantie voor (gebruikte) auto’s die door de verkoper op verzoek van de koper kan worden verstrekt.

Artikel 3. Aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de

gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 4. Overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst verstrekt de verkoper desgewenst een afschrift aan de koper. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door onze directie. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen drie werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.

Artikel 5. Klachten en verjaring

Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Een koper/opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon/consument dient in afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij ons in te dienen.

Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

Alle aanspraken jegens ons, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto, dan wel nieuwe onderdelen.

Artikel 6. Inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, met de eventuele toebehoren;

de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop;

de prijs van de eventueel in te kopen auto;

indien van toepassing de afleveringskosten van de auto, daaronder eveneens begrepen de kosten van de garantie;

indien van toepassing de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

de wijze van betaling.

Artikel 7. Prijswijzigingen

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs van gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

Artikel 8. Aanbetaling

De verkoper is verplicht om bij een aanbetaling door de koper de auto voor de koper te reserveren. Derhalve is de auto niet meer beschikbaar voor andere kopers.

Een aanbetaling zal niet worden terugbetaald indien de koper op enig moment na ondertekening van de koopovereenkomst alsnog besluit niet tot koop over te gaan, tenzij dit onredelijk is en in strijd is met de wettelijke bepaling van artikel 236 en 237 BW6.

Artikel 9. Risico

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor diens rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, en schade als de koper niet het complete kentekenbewijs van de in te kopen auto kan inleveren.

Artikel 10. Stallingskosten

Indien de koper binnen één maand na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de verkoper een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 11. Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.

De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

 

Artikel 12. Garantie

Op gebruikte auto’s, onderdelen en toebehoren verleent de verkoper – behoudens zijn wettelijke verplichtingen – geen garantie, tenzij in de overeenkomst van koop en verkoop uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat laatste geval voldoet de koper een meerprijs en zijn tevens de bepalingen en voorwaarden van de garantieverlener van toepassing. Op aftermarket onderdelen wordt nooit garantie verleend. Ook al zijn deze al gemonteerd op de auto bij aankoop.

Door ons geleverde auto’s alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven (fabrieks-)garantie conform de door ons afgegeven garantiebrochure of enig ander door ons verstrekt garantiebewijs. Indien enige bepaling in deze garantiebrochure of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.

Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).

Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn.

Artikel 13. Mutaties

Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de verkochte auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

Artikel 14. Betaling

Betaling van het verschuldigde bedrag door de koper aan de verkoper dient per pin, contant of giraal op een door verkoper aangegeven bankrekening te geschieden voorafgaand aan of uiterlijk bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.

Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dit bedrag met incassokosten en wettelijke rente te verhogen. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

Het in het kader van de overeenkomst door verkoper geleverde blijft eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

De koper is niet bevoegd om het door verkoper geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendoms- voorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan verkoper en door verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien koper verkoper toestaat of als koper verkoper verzoekt voertuigen te verplaatsen, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit het verplaatsen van de voertuigen tenzij de verkoper hiervoor verzekerd is.

Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuur- waarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper.

Artikel 17. Overmacht

Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de directe omgeving van de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde versie van deze Algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met verkoper.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.